Образци на документи

Настоящите образци на документи са разработени и утвърдени във връзка с прилагането на Система за управление на качеството ISO 9001:2008, внедрена в „Пазари Север“ ЕАД.
Утвърдената бланка на документа не може да бъде изменяна и/или допълвана.
Тук може да прочетете какво е небходимо и да изтеглите нужния документ

Заявлението се подава от наемател, чиито договор с „Пазари Север“ ЕАД е изтекъл/прекратен, независимо от правното основание.

Заявлението се попълва от:

– управителя/прокуриста/търговския пълномощник/пълномощник с пълномощно от управителя на търговското дружество;

– от собственика на преприятието на едноличния търговец или негов пълномощник;

– от физическото лице или негов пълномощник, ако наемателят е физическо лице;

Пълномощникът следва да има общи пълномощия (нотариално заверено). Оригиналът на пълномощното се представя, прави се копие и се полага дата и подписва за „Вярно с оригинала“ с имена и длъжност от служителя на „Пазари Север“ ЕАД, който приема заявлението. Възможно е е да се изготви изрично пълномощно за попълване на Образец ОД 07 01/07 (в този случай не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено), което се прилага към заявлението.

Гаранционната вноска на наемателя може да бъде възстановена след като бъдат изпълнени всички негови задължения съгласно договора, в т.ч. плащане на наем, плащане на консумативни разходи, възстановяване на щети и повреди в имота (ако има такива) и др. Обичайно гаранционната вноска се възстановява на втория месец след прекратяване/изтичане на договора поради отчитането на консумативните разходи.

Заявлението и приложените към него документи се проверяват от служителя, който ги приема и регистрира. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. По служебен път заявлението се предава на ръководител отдел „Финансов“ за проверка на задълженията на наемателя, след което се предоставя на изпълнителния директор за решение.

Гаранционната вноска се възстановява в касовата служба на „Пазари Север“ ЕАД – ул. „Васил Друмев“ № 53 всеки работен ден – 9.30 – 15.30 ч.

>>> ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ <<<

Заявлението се подава от наемател, който има подписан договор за наем с „Пазари Север“ ЕАД, чийто срок изтича поне 30 клендарни дни преди датата на подаване на заявлението.

Заявлението се попълва от:

– управителя/прокуриста/търговския пълномощник/пълномощник с пълномощно от управителя на търговското дружество;

– от собственика на преприятието на едноличния търговец или негов пълномощник;

– от физическото лице или негов пълномощник, ако наемателят е физическо лице;

Пълномощникът следва да има общи пълномощия (нотариално заверено). Оригиналът на пълномощното се представя, прави се копие и се полага дата и подписва за „Вярно с оригинала“ с имена и длъжност от служителя на „Пазари Север“ ЕАД, който приема заявлението. Възможно е е да се изготви изрично пълномощно за попълване на Образец ОД 07 01/08 (в този случай не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено), което се прилага към заявлението.

В случай, че заявлението се подава от земеделски производител, към него се прилага копие на анкетра карта, заверена за текущата година.

Заявлението и приложените към него документи се проверяват от служителя, който ги приема и регистрира. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. По служебен път заявлението се предава на ръководител отдел „Финансов“ за проверка на задълженията на наемателя, след което се предоставя на изпълнителния директор за решение.

„Пазари Север“ ЕАД има право да откаже продължаване срока на договора при безвиновно поведение на наемателя, както и в случаите, че наемателят не погасява редовно своите задължения и/или констатирани нарушения от компетентните органи, и/или лошо изпълнение на задълженията по договора, както и във всички други случаи, предвидени от закона.

На основание чл. 21 ал. 3 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, срокът за удължаване действието на договора за наем е не по-дълг от три месеца. Анексът се сключва еднократно.

Анексът за удължаване срока на договора се подписва лично физическото лице или от представляващия търговското дружество или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, което му дава право на това.

>>> ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ <<<

Заявлението се подава от наемател, който има подписан договор за наем с „Пазари Север“ ЕАД.

Заявлението се попълва от:

– управителя/прокуриста/търговския пълномощник/пълномощник с пълномощно от управителя на търговското дружество;

– от собственика на преприятието на едноличния търговец или негов пълномощник;

– от физическото лице или негов пълномощник, ако наемателят е физическо лице;

Пълномощникът следва да има общи пълномощия (нотариално заверено). Оригиналът на пълномощното се представя, прави се копие и се полага дата и подписва за „Вярно с оригинала“ с имена и длъжност от служителя на „Пазари Север“ ЕАД, който приема заявлението. Възможно е е да се изготви изрично пълномощно за попълване на Образец ОД 07 01/09 (в този случай не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено), което се прилага към заявлението.

Заявлението и приложените към него документи се проверяват от служителя, който ги приема и регистрира. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. По служебен път заявлението се предава на ръководител отдел „Финансов“ за проверка на задълженията на наемателя, след което се предоставя на изпълнителния директор за решение.

Споразумението за прекратяване на договора за наем се подписва лично от представляващия търговското дружество или от физическото лице или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, което му дава право на това действие.

>>> ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ <<<

Заявлението се подава от наемател, който има подписан договор за наем с „Пазари Север“ ЕАД.

Заявлението се попълва от:

– управителя/прокуриста/търговския пълномощник/пълномощник с пълномощно от управителя на търговското дружество;

– от собственика на преприятието на едноличния търговец или негов пълномощник;

– от физическото лице или негов пълномощник, ако наемателят е физическо лице;

Пълномощникът следва да има общи пълномощия (нотариално заверено). Оригиналът на пълномощното се представя, прави се копие и се полага дата и подписва за „Вярно с оригинала“ с имена и длъжност от служителя на „Пазари Север“ ЕАД, който приема заявлението. Възможно е е да се изготви изрично пълномощно за попълване на Образец ОД 07 01/10 (в този случай не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено), което се прилага към заявлението.

Заявлението и приложените към него документи се проверяват от служителя, който ги приема и регистрира. Към заявлението инспектор наеми (или друго упълномощено лице) прилага писмено становище относно целесъобразност, възможни ремонтни работи и др. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. По служебен път заявлението се предава на ръководител отдел „Финансов“ за проверка на задълженията на наемателя, след което се предоставя на изпълнителния директор за решение.

Споразумението за промяна предназначението на наетия обект се подписва лично от представляващия търговското дружество или от физическото лице или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, което му дава право на това действие.

>>> ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ<<<

Заявлението се подава от наемател, който е регистриран като земеделски производител.

Заявлението се попълва от:

– управителя/прокуриста/търговския пълномощник/пълномощник с пълномощно от управителя на търговското дружество;

– от собственика на преприятието на едноличния търговец или негов пълномощник;

– от физическото лице или негов пълномощник, ако наемателят е физическо лице;

Пълномощникът следва да има общи пълномощия (нотариално заверено). Оригиналът на пълномощното се представя, прави се копие и се полага дата и подписва за „Вярно с оригинала“ с имена и длъжност от служителя на „Пазари Север“ ЕАД, който приема заявлението. Възможно е е да се изготви изрично пълномощно за попълване на Образец ОД 07 01/11 (в този случай не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено), което се прилага към заявлението.

Заявлението и приложените към него документи се проверяват от служителя, който ги приема и регистрира. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. По служебен път заявлението се предава на ръководител отдел „Финансов“ за проверка на задълженията на наемателя, след което се предоставя на изпълнителния директор за решение.

„Пазари Север“ ЕАД има право да откаже подписване на споразумение между страните и в случаите, че наемателят не погасява редовно своите задължения и/или констатирани нарушения от компетентните органи, и/или лошо изпълнение на задълженията по договора, както и във всички други случаи, предвидени от закона.

Анексът се подписва лично физическото лице или от представляващия търговското дружество или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, което му дава право на това.

>>> ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ <<<

Заявлението се подава от лице, което е регистрирано като производител.

Заявлението се попълва от:

– управителя/прокуриста/търговския пълномощник/пълномощник с пълномощно от управителя на търговското дружество;

– от собственика на преприятието на едноличния търговец или негов пълномощник;

– от физическото лице или негов пълномощник, ако наемателят е физическо лице;

Пълномощникът следва да има пълномощия (нотариално заверено). В пълномощното следва да е записано, че има право да подписва договори от името и за сметка на упълномощителя. Оригиналът на пълномощното се представя, прави се копие и се полага дата и подписва за „Вярно с оригинала“ с имена и длъжност от служителя на „Пазари Север“ ЕАД, който приема заявлението. Не е допустимо да се представи пълномощно, което не е нотариално заверено.

Заявлението и приложените към него документи се проверяват от служителя, който ги приема и регистрира. Към заявлението инспектор наеми (или друго упълномощено лице) прилага писмено становище относно целесъобразност, възможни ремонтни работи и др. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. По служебен ред се проверява дали лицето, което желае да сключи договор за наем, има неизплатени задължения по други договори с „Пазари Север“ ЕАД или е бивш недобросъвестен наемател. Проверката се извършва от отдел „Пазари и пазарна политика“, след което заявлението се предоставя на изпълнителния директор за решение.

„Пазари Север“ ЕАД има право да откаже сключване на договор за наем при безвиновно поведение на наемателя, както и в случаите, че лицето има неизплатени задължения по други договори с „Пазари Север“ ЕАД или е бивш недобросъвестен наемател или има данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристи, акционери са или са участвали в лица с неизплатени задължения, както и във всички други случаи, предвидени от закона.

Договорът се подписва лично физическото лице или от представляващия търговското дружество или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, което му дава право на това.

>>> ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ <<<

Заявлението се подава от лице, което желае да сключи договор за наем без проведен конкурс.

Заявлението се попълва от:

– управителя/прокуриста/търговския пълномощник/пълномощник с пълномощно от управителя на търговското дружество;

– от собственика на преприятието на едноличния търговец или негов пълномощник;

– от физическото лице или негов пълномощник, ако наемателят е физическо лице;

Пълномощникът следва да има пълномощия (нотариално заверено). В пълномощното следва да е записано, че има право да подписва договори от името и за сметка на упълномощителя. Оригиналът на пълномощното се представя, прави се копие и се полага дата и подписва за „Вярно с оригинала“ с имена и длъжност от служителя на „Пазари Север“ ЕАД, който приема заявлението. Не е допустимо да се представи пълномощно, което не е нотариално заверено.

Заявлението и приложените към него документи се проверяват от служителя, който ги приема и регистрира. Към заявлението инспектор наеми (или друго упълномощено лице) прилага писмено становище относно целесъобразност, възможни ремонтни работи и др. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. По служебен ред се проверява дали лицето, което желае да сключи договор за наем, има неизплатени задължения по други договори с „Пазари Север“ ЕАД или е бивш недобросъвестен наемател. Проверката се извършва от отдел „Пазари и пазарна политика“, след което заявлението се предоставя на изпълнителния директор за решение.

„Пазари Север“ ЕАД има право да откаже сключване на договор за наем при безвиновно поведение на кандидата, както и в случаите, че лицето има неизплатени задължения по други договори с „Пазари Север“ ЕАД или е бивш недобросъвестен наемател или има данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристи, акционери са или са участвали в лица с неизплатени задължения, както и във всички други случаи, предвидени от закона.

Договорът се подписва лично физическото лице или от представляващия търговското дружество или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, което му дава право на това.

На основание чл. 21 ал. 4 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, срокът на договора за наем е не по-дълг от три месеца. Договорът се сключва еднократно.

>>> ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ <<<

Заявлението се подава от наемател, който има подписан договор за наем с „Пазари Север“ ЕАД.

Заявлението се попълва от:

– управителя/прокуриста/търговския пълномощник/пълномощник с пълномощно от управителя на търговското дружество;

– от собственика на преприятието на едноличния търговец или негов пълномощник;

– от физическото лице или негов пълномощник, ако наемателят е физическо лице;

Пълномощникът следва да има общи пълномощия (нотариално заверено). Оригиналът на пълномощното се представя, прави се копие и се полага дата и подписва за „Вярно с оригинала“ с имена и длъжност от служителя на „Пазари Север“ ЕАД, който приема заявлението. Възможно е е да се изготви изрично пълномощно за попълване на Образец ОД 07 01/15 (в този случай не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено), което се прилага към заявлението.

Заявлението и приложените към него документи се проверяват от служителя, който ги приема и регистрира. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. Към заявлението инспектор наеми (или друго упълномощено лице) прилага писмено становище относно целесъобразност, полезност и др. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. По служебен път заявлението и приложените документи се предават на началник отдел „Административен“ за констативно становище, след което се предоставя на изпълнителния директор за решение.

>>> ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ <<<

Заявлението се подава от наемател, който има подписан договор за наем с „Пазари Север“ ЕАД.

Заявлението се попълва от:

– управителя/прокуриста/търговския пълномощник/пълномощник с пълномощно от управителя на търговското дружество;

– от собственика на преприятието на едноличния търговец или негов пълномощник;

– от физическото лице или негов пълномощник, ако наемателят е физическо лице;

Пълномощникът следва да има общи пълномощия (нотариално заверено). Оригиналът на пълномощното се представя, прави се копие и се полага дата и подписва за „Вярно с оригинала“ с имена и длъжност от служителя на „Пазари Север“ ЕАД, който приема заявлението. Възможно е е да се изготви изрично пълномощно за попълване на Образец ОД 07 01/16 (в този случай не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено), което се прилага към заявлението.

Заявлението и приложените към него документи се проверяват от служителя, който ги приема и регистрира. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки. Към заявлението инспектор наеми (или друго упълномощено лице) може да прилага писмено становище относно целесъобразност, полезност и др. В случай на необходимост, същият прилага и други документи/справки, след което се предоставя на изпълнителния директор за решение.

>>> ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ <<<